Łódź, Karolewska 25            503 189 042

Karta Stałego Klienta

Regulamin Karty Kreatywnego Klienta obowiązujących w sklepach stacjonarnych YellowHead

Postanowienia ogólne

Wystawcą Karty Kreatywnego Klienta (zwanej dalej Kartą) jest Anna Kałuszka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AMK Anna Kałuszka z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Karolewska 29/31, 90-560 Łódź, o numerze NIP 7262263017, oraz numerze REGON: 101348587, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), zwana dalej Wystawcą.
Udział w programie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w programie do żadnych świadczeń
Organizator nie gwarantuje, ani nie składa żadnych zapewnień, co do:

Regulamin określa zasady programu w sposób wyłączny, z zastrzeżeniem, iż obowiązujące przepisy Regulamin wyłącza w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, w jakim nie narusza to obowiązujących przepisów prawa o ochronie konsumentów.

Miejsce i czas trwania

Czas trwania Programu jest nieokreślony.
Program prowadzony jest na terenie Polski

Karta

Posiadaczem Karty może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która uzyskała pełnoletność.
Karta Kreatywnego Klienta nie jest imienna, posiada swój numer klienta, więc może być przekazywana innym osobom
z Karty może korzystać każda osoba, której Karta zostanie udostępniona
Kartę można uzyskać wyłącznie w sklepach stacjonarnych YellowHead. Aby uzyskać kartę niezbędne jest dokonanie zakupu dowolnego zestawu klocków za minimalną kwotę 50 zł.
Karta wydawana jest bezpłatnie oraz bezterminowo

Przywileje

Karta upoważnia do zakupów we wszystkich sklepach stacjonarnych YellowHead z rabatem wynikającym z historii indywidualnych zakupów.

Kartę Kreatywnego Klienta można połączyć z kontem w sklepie online www.extraklocki.pl – można tego dokonać, po uprzedniej rejestracji w w/w sklepie online, wyłącznie w sklepie YellowHead, Armii Krajowej 32a w Łodzi. Zakupy dokonanie bezpośrednio w w/w sklepie online powiększą historię zakupów. Rabat z niej wynikający zostanie naliczony zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Warunkiem otrzymania przysługującego rabatu jest okazanie Karty przed dokonaniem płatności.
W przypadku obowiązujących promocji adresowanych do wszystkich Klientów posiadaczowi Karty przysługuje tylko jeden wybrany przez niego rabat.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z programu rabatowego wybranych towarów lub usług, w szczególności:

Przywileje nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia

Dane osobowe

Otrzymując Kartę Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko)
Dane osobowe udostępnione przez posiadacza Karty w formularzu przetwarzane są przez Wystawcę
Posiadacz Karty ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
W przypadku chęci korzystania z najwyższego produ rabatowego 10% wymagane jest także podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na jego wykorzystanie w celach marketingowych przez firmę AMK Anna Kałuszka.

Rezygnacja i wykluczenie z programu

Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji
Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.

Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.yellowhead.pl oraz w sklepach Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
W przypadku zmiany Regulaminu Organizator każdorazowo powiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu w sklepach Organizatora, na stronie www.yellowhead.pl Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 30 dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie programu może nastąpić z ważnych przyczyn.
W przypadku zakończenia Programu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestników poprzez zamieszczenie tej informacji w sklepach Organizatora, na stronie www. yellowhead.pl
Zawiadomienia do Organizatora mogą być wysyłane w następujący sposób:

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017

Łódź, dnia 14.12.2016